โรงเรียนบ้านกุดจับ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 0 1 2 1 2 46
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 3.85 % 1.92 % 3.85 % 88.46 %

52 : 0 , 1 , 2 , 1 , 2 , 46...0.00 , 1.92 , 3.85 , 1.92 , 3.85 , 88.46 = 6 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net