โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 28
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 6 10 0 0 80
ร้อยละ 4.95 % 5.94 % 9.90 % 0.00 % 0.00 % 79.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 34
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 10 7 14 0 0 142
ร้อยละ 5.78 % 4.05 % 8.09 % 0.00 % 0.00 % 82.08 %

132 : 7 , 7 , 10 , 0 , 0 , 108...5.30 , 5.30 , 7.58 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 24 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92%

Powered By www.thaieducation.net