โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 15 4 4 0 0 79
ร้อยละ 14.71 % 3.92 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 77.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 35
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 17 6 7 0 0 142
ร้อยละ 9.88 % 3.49 % 4.07 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %

133 : 16 , 6 , 4 , 0 , 0 , 107...12.03 , 4.51 , 3.01 , 0.00 , 0.00 , 80.45 = 26 : 19.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net