โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 30
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 11 0 5 0 0 84
ร้อยละ 11.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 30
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 17 0 10 0 0 144
ร้อยละ 9.94 % 0.00 % 5.85 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

132 : 13 , 0 , 5 , 0 , 0 , 114...9.85 , 0.00 , 3.79 , 0.00 , 0.00 , 86.36 = 18 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net