โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 0 4 4 0 92
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 50
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 6 0 169
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 4.30 % 3.23 % 0.00 % 90.86 %

129 : 0 , 0 , 4 , 6 , 0 , 119...0.00 , 0.00 , 3.10 , 4.65 , 0.00 , 92.25 = 10 : 7.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14%

Powered By www.thaieducation.net