โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 28
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 2 0 6 0 2 69
ร้อยละ 2.53 % 0.00 % 7.59 % 0.00 % 2.53 % 87.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 3 0 7 0 2 97
ร้อยละ 2.75 % 0.00 % 6.42 % 0.00 % 1.83 % 88.99 %

109 : 3 , 0 , 7 , 0 , 2 , 97...2.75 , 0.00 , 6.42 , 0.00 , 1.83 , 88.99 = 12 : 11.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01%

Powered By www.thaieducation.net