โรงเรียนบ้านเมืองปัง (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 39
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 107
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 99.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 177
ร้อยละ 0.55 % 0.00 % 1.66 % 0.00 % 0.00 % 97.79 %

149 : 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 146...0.67 , 0.00 , 1.34 , 0.00 , 0.00 , 97.99 = 3 : 2.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21%

Powered By www.thaieducation.net