โรงเรียนบ้านอุ่มจาน (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 5 4 3 2 1 40
ร้อยละ 9.09 % 7.27 % 5.45 % 3.64 % 1.82 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 8 3 12 4 0 128
ร้อยละ 5.16 % 1.94 % 7.74 % 2.58 % 0.00 % 82.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 48
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 14 8 21 6 1 216
ร้อยละ 5.26 % 3.01 % 7.89 % 2.26 % 0.38 % 81.20 %

210 : 13 , 7 , 15 , 6 , 1 , 168...6.19 , 3.33 , 7.14 , 2.86 , 0.48 , 80.00 = 42 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80%

Powered By www.thaieducation.net