โรงเรียนทับกุงประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 10 0 1 0 0 63
ร้อยละ 13.51 % 0.00 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
ระดับประถมศึกษา
226
จำนวน(คน) 11 0 29 0 0 186
ร้อยละ 4.87 % 0.00 % 12.83 % 0.00 % 0.00 % 82.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 128
ร้อยละ 5.44 % 0.00 % 7.48 % 0.00 % 0.00 % 87.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 447 คน
จำนวน(คน) 29 0 41 0 0 377
ร้อยละ 6.49 % 0.00 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 84.34 %

300 : 21 , 0 , 30 , 0 , 0 , 249...7.00 , 0.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 83.00 = 51 : 17.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 447 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net