โรงเรียนอนุบาลหนองแสง (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 10 5 15 15 12 102
ร้อยละ 6.29 % 3.14 % 9.43 % 9.43 % 7.55 % 64.15 %
ระดับประถมศึกษา
459
จำนวน(คน) 30 9 53 39 35 293
ร้อยละ 6.54 % 1.96 % 11.55 % 8.50 % 7.63 % 63.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 618 คน
จำนวน(คน) 40 14 68 54 47 395
ร้อยละ 6.47 % 2.27 % 11.00 % 8.74 % 7.61 % 63.92 %

618 : 40 , 14 , 68 , 54 , 47 , 395...6.47 , 2.27 , 11.00 , 8.74 , 7.61 , 63.92 = 223 : 36.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 618 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08%

Powered By www.thaieducation.net