โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 3 4 17 0 0 121
ร้อยละ 2.07 % 2.76 % 11.72 % 0.00 % 0.00 % 83.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 49
ร้อยละ 6.56 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 7 4 28 0 0 216
ร้อยละ 2.75 % 1.57 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %

194 : 3 , 4 , 20 , 0 , 0 , 167...1.55 , 2.06 , 10.31 , 0.00 , 0.00 , 86.08 = 27 : 13.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29%

Powered By www.thaieducation.net