โรงเรียนบ้านคำโคกสูง (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 6 1 2 0 32
ร้อยละ 14.58 % 12.50 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 19 5 5 4 0 129
ร้อยละ 11.73 % 3.09 % 3.09 % 2.47 % 0.00 % 79.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 8 3 5 0 0 61
ร้อยละ 10.39 % 3.90 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 79.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 34 14 11 6 0 222
ร้อยละ 11.85 % 4.88 % 3.83 % 2.09 % 0.00 % 77.35 %

210 : 26 , 11 , 6 , 6 , 0 , 161...12.38 , 5.24 , 2.86 , 2.86 , 0.00 , 76.67 = 49 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.65%

Powered By www.thaieducation.net