โรงเรียนบ้านนานอก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 5 7 9 8 5 30
ร้อยละ 7.81 % 10.94 % 14.06 % 12.50 % 7.81 % 46.88 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 10 6 8 5 6 106
ร้อยละ 7.09 % 4.26 % 5.67 % 3.55 % 4.26 % 75.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 15 13 17 13 11 136
ร้อยละ 7.32 % 6.34 % 8.29 % 6.34 % 5.37 % 66.34 %

205 : 15 , 13 , 17 , 13 , 11 , 136...7.32 , 6.34 , 8.29 , 6.34 , 5.37 , 66.34 = 69 : 33.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.66%

Powered By www.thaieducation.net