โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 5 5 0 0 57
ร้อยละ 4.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 81.43 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 11 10 14 0 0 193
ร้อยละ 4.82 % 4.39 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 84.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 99
ร้อยละ 6.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 21 15 19 0 0 349
ร้อยละ 5.20 % 3.71 % 4.70 % 0.00 % 0.00 % 86.39 %

298 : 14 , 15 , 19 , 0 , 0 , 250...4.70 , 5.03 , 6.38 , 0.00 , 0.00 , 83.89 = 48 : 16.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61%

Powered By www.thaieducation.net