โรงเรียนบ้านคำน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 29
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 1 7 2 0 69
ร้อยละ 1.25 % 1.25 % 8.75 % 2.50 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 3 4 9 2 0 122
ร้อยละ 2.14 % 2.86 % 6.43 % 1.43 % 0.00 % 87.14 %

112 : 2 , 2 , 8 , 2 , 0 , 98...1.79 , 1.79 , 7.14 , 1.79 , 0.00 , 87.50 = 14 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86%

Powered By www.thaieducation.net