โรงเรียนบ้านดงกลาง (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 124
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.34 % 0.00 % 0.00 % 94.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 213
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.58 % 0.00 % 0.00 % 93.42 %

175 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 166...0.00 , 0.00 , 5.14 , 0.00 , 0.00 , 94.86 = 9 : 5.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58%

Powered By www.thaieducation.net