โรงเรียนผาสุกประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 98.04 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 2 0 2 0 1 170
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 1.14 % 0.00 % 0.57 % 97.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.62 % 0.00 % 3.08 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 2 0 6 0 3 280
ร้อยละ 0.69 % 0.00 % 2.06 % 0.00 % 1.03 % 96.22 %

226 : 2 , 0 , 3 , 0 , 1 , 220...0.88 , 0.00 , 1.33 , 0.00 , 0.44 , 97.35 = 6 : 2.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78%

Powered By www.thaieducation.net