โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 3 0 2 0 39
ร้อยละ 10.20 % 6.12 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 79.59 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 11 7 4 0 0 138
ร้อยละ 6.88 % 4.38 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 62
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 19 12 7 3 0 239
ร้อยละ 6.79 % 4.29 % 2.50 % 1.07 % 0.00 % 85.36 %

209 : 16 , 10 , 4 , 2 , 0 , 177...7.66 , 4.78 , 1.91 , 0.96 , 0.00 , 84.69 = 32 : 15.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64%

Powered By www.thaieducation.net