โรงเรียนบ้านโคกก่อง (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 0 3 3 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.38 % 9.38 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 18 0 13 15 42
ร้อยละ 0.00 % 20.45 % 0.00 % 14.77 % 17.05 % 47.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 0 18 3 16 15 68
ร้อยละ 0.00 % 15.00 % 2.50 % 13.33 % 12.50 % 56.67 %

120 : 0 , 18 , 3 , 16 , 15 , 68...0.00 , 15.00 , 2.50 , 13.33 , 12.50 , 56.67 = 52 : 43.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33%

Powered By www.thaieducation.net