โรงเรียนบ้านโคกศรี (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 3 2 3 1 0
ร้อยละ 10.00 % 30.00 % 20.00 % 30.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 4 6 5 6 5 0
ร้อยละ 15.38 % 23.08 % 19.23 % 23.08 % 19.23 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 5 9 7 9 6 0
ร้อยละ 13.89 % 25.00 % 19.44 % 25.00 % 16.67 % 0.00 %

36 : 5 , 9 , 7 , 9 , 6 , 0...13.89 , 25.00 , 19.44 , 25.00 , 16.67 , 0.00 = 36 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net