โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 1 0 2 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 93.48 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 1 1 6 1 2 118
ร้อยละ 0.78 % 0.78 % 4.65 % 0.78 % 1.55 % 91.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 1 5 1 1 51
ร้อยละ 1.67 % 1.67 % 8.33 % 1.67 % 1.67 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 2 3 11 4 3 212
ร้อยละ 0.85 % 1.28 % 4.68 % 1.70 % 1.28 % 90.21 %

175 : 1 , 2 , 6 , 3 , 2 , 161...0.57 , 1.14 , 3.43 , 1.71 , 1.14 , 92.00 = 14 : 8.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79%

Powered By www.thaieducation.net