โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 1
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 22
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %

26 : 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 22...3.85 , 0.00 , 11.54 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 4 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net