โรงเรียนบ้านค้อน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 0
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 5 4 21 2 1 0
ร้อยละ 15.15 % 12.12 % 63.64 % 6.06 % 3.03 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 7 6 23 4 3 0
ร้อยละ 16.28 % 13.95 % 53.49 % 9.30 % 6.98 % 0.00 %

43 : 7 , 6 , 23 , 4 , 3 , 0...16.28 , 13.95 , 53.49 , 9.30 , 6.98 , 0.00 = 43 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net