โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 96.97 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 91
ร้อยละ 3.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 91.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 3 0 6 1 0 123
ร้อยละ 2.26 % 0.00 % 4.51 % 0.75 % 0.00 % 92.48 %

133 : 3 , 0 , 6 , 1 , 0 , 123...2.26 , 0.00 , 4.51 , 0.75 , 0.00 , 92.48 = 10 : 7.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52%

Powered By www.thaieducation.net