โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 4 1 0 0 26
ร้อยละ 11.43 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 5 4 6 0 92
ร้อยละ 5.31 % 4.42 % 3.54 % 5.31 % 0.00 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 57
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 3.08 % 3.08 % 3.08 % 87.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 11 10 7 8 2 175
ร้อยละ 5.16 % 4.69 % 3.29 % 3.76 % 0.94 % 82.16 %

148 : 10 , 9 , 5 , 6 , 0 , 118...6.76 , 6.08 , 3.38 , 4.05 , 0.00 , 79.73 = 30 : 20.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84%

Powered By www.thaieducation.net