โรงเรียนบ้านปะโค (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 35
ร้อยละ 11.36 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 10 0 18 0 0 134
ร้อยละ 6.17 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 10 0 12 0 0 61
ร้อยละ 12.05 % 0.00 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 73.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 25 0 34 0 0 230
ร้อยละ 8.65 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 79.58 %

206 : 15 , 0 , 22 , 0 , 0 , 169...7.28 , 0.00 , 10.68 , 0.00 , 0.00 , 82.04 = 37 : 17.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 20.42%

Powered By www.thaieducation.net