โรงเรียนบ้านปะโค (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 32
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 3 5 17 0 0 135
ร้อยละ 1.88 % 3.13 % 10.63 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 68
ร้อยละ 6.17 % 0.00 % 9.88 % 0.00 % 0.00 % 83.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 14 5 29 0 0 235
ร้อยละ 4.95 % 1.77 % 10.25 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %

202 : 9 , 5 , 21 , 0 , 0 , 167...4.46 , 2.48 , 10.40 , 0.00 , 0.00 , 82.67 = 35 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96%

Powered By www.thaieducation.net