โรงเรียนบ้านตูม (สพป.อุดรธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฬาพิศ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 21
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 10 13 22 0 2 48
ร้อยละ 10.53 % 13.68 % 23.16 % 0.00 % 2.11 % 50.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 15 13 24 0 2 69
ร้อยละ 12.20 % 10.57 % 19.51 % 0.00 % 1.63 % 56.10 %

123 : 15 , 13 , 24 , 0 , 2 , 69...12.20 , 10.57 , 19.51 , 0.00 , 1.63 , 56.10 = 54 : 43.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90%

Powered By www.thaieducation.net