โรงเรียนบ้านเขาตั้ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 4 0 1 0 14
ร้อยละ 5.00 % 20.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 9 9 3 0 91
ร้อยละ 5.08 % 7.63 % 7.63 % 2.54 % 0.00 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 7 13 9 4 0 105
ร้อยละ 5.07 % 9.42 % 6.52 % 2.90 % 0.00 % 76.09 %

138 : 7 , 13 , 9 , 4 , 0 , 105...5.07 , 9.42 , 6.52 , 2.90 , 0.00 , 76.09 = 33 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91%

Powered By www.thaieducation.net