โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 26 2 0 0 0 6
ร้อยละ 76.47 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.65 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 18 6 1 1 1 65
ร้อยละ 19.57 % 6.52 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 70.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 44 8 1 1 1 71
ร้อยละ 34.92 % 6.35 % 0.79 % 0.79 % 0.79 % 56.35 %

126 : 44 , 8 , 1 , 1 , 1 , 71...34.92 , 6.35 , 0.79 , 0.79 , 0.79 , 56.35 = 55 : 43.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.65%

Powered By www.thaieducation.net