โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 3 2 1 1 16
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 2 2 4 0 99
ร้อยละ 3.60 % 1.80 % 1.80 % 3.60 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 7 5 4 5 1 115
ร้อยละ 5.11 % 3.65 % 2.92 % 3.65 % 0.73 % 83.94 %

137 : 7 , 5 , 4 , 5 , 1 , 115...5.11 , 3.65 , 2.92 , 3.65 , 0.73 , 83.94 = 22 : 16.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.06%

Powered By www.thaieducation.net