โรงเรียนบ้านดอนแพง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 8
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 5 0 5 2 0 31
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 11.63 % 4.65 % 0.00 % 72.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 7 2 8 2 0 39
ร้อยละ 12.07 % 3.45 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 67.24 %

58 : 7 , 2 , 8 , 2 , 0 , 39...12.07 , 3.45 , 13.79 , 3.45 , 0.00 , 67.24 = 19 : 32.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76%

Powered By www.thaieducation.net