โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 5 3 4 6 6 36
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 6.67 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 0 5 14 6 11 54
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 15.56 % 6.67 % 12.22 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 5 8 18 12 17 90
ร้อยละ 3.33 % 5.33 % 12.00 % 8.00 % 11.33 % 60.00 %

150 : 5 , 8 , 18 , 12 , 17 , 90...3.33 , 5.33 , 12.00 , 8.00 , 11.33 , 60.00 = 60 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net