โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 3 1 3 1 2 71
ร้อยละ 3.70 % 1.23 % 3.70 % 1.23 % 2.47 % 87.65 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 3 2 5 2 8 187
ร้อยละ 1.45 % 0.97 % 2.42 % 0.97 % 3.86 % 90.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 6 3 8 3 10 258
ร้อยละ 2.08 % 1.04 % 2.78 % 1.04 % 3.47 % 89.58 %

288 : 6 , 3 , 8 , 3 , 10 , 258...2.08 , 1.04 , 2.78 , 1.04 , 3.47 , 89.58 = 30 : 10.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42%

Powered By www.thaieducation.net