โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 47
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 8 0 6 0 0 76
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 10 3 10 0 0 123
ร้อยละ 6.85 % 2.05 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 84.25 %

146 : 10 , 3 , 10 , 0 , 0 , 123...6.85 , 2.05 , 6.85 , 0.00 , 0.00 , 84.25 = 23 : 15.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net