โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 43
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 12 3 12 0 0 63
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 17 6 17 0 0 106
ร้อยละ 11.64 % 4.11 % 11.64 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %

146 : 17 , 6 , 17 , 0 , 0 , 106...11.64 , 4.11 , 11.64 , 0.00 , 0.00 , 72.60 = 40 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40%

Powered By www.thaieducation.net