โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 13 2 5 15 7 6
ร้อยละ 27.08 % 4.17 % 10.42 % 31.25 % 14.58 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 2 8 24 10 32 98
ร้อยละ 1.15 % 4.60 % 13.79 % 5.75 % 18.39 % 56.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 3.92 % 90.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 15 10 32 25 41 150
ร้อยละ 5.49 % 3.66 % 11.72 % 9.16 % 15.02 % 54.95 %

222 : 15 , 10 , 29 , 25 , 39 , 104...6.76 , 4.50 , 13.06 , 11.26 , 17.57 , 46.85 = 118 : 53.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05%

Powered By www.thaieducation.net