โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 15
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 10 1 10 0 0 79
ร้อยละ 10.00 % 1.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 79.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 29
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 17 2 18 0 0 123
ร้อยละ 10.63 % 1.25 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 76.88 %

124 : 14 , 2 , 14 , 0 , 0 , 94...11.29 , 1.61 , 11.29 , 0.00 , 0.00 , 75.81 = 30 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net