โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 15
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 1 10 0 0 81
ร้อยละ 9.80 % 0.98 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 17 2 18 0 0 124
ร้อยละ 10.56 % 1.24 % 11.18 % 0.00 % 0.00 % 77.02 %

126 : 14 , 2 , 14 , 0 , 0 , 96...11.11 , 1.59 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 76.19 = 30 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.98%

Powered By www.thaieducation.net