โรงเรียนบ้านนาคำแคน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 1 1 2 2 38
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 2.17 % 4.35 % 4.35 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 4 5 3 9 8 156
ร้อยละ 2.16 % 2.70 % 1.62 % 4.86 % 4.32 % 84.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 11 10 194
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 1.73 % 4.76 % 4.33 % 83.98 %

231 : 6 , 6 , 4 , 11 , 10 , 194...2.60 , 2.60 , 1.73 , 4.76 , 4.33 , 83.98 = 37 : 16.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02%

Powered By www.thaieducation.net