โรงเรียนบ้านนาคำแคน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 1 3 2 36
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 2.17 % 6.52 % 4.35 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 5 7 3 12 8 150
ร้อยละ 2.70 % 3.78 % 1.62 % 6.49 % 4.32 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 7 9 4 15 10 186
ร้อยละ 3.03 % 3.90 % 1.73 % 6.49 % 4.33 % 80.52 %

231 : 7 , 9 , 4 , 15 , 10 , 186...3.03 , 3.90 , 1.73 , 6.49 , 4.33 , 80.52 = 45 : 19.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48%

Powered By www.thaieducation.net