โรงเรียนบ้านนาแสง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 40
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 16 10 15 0 0 135
ร้อยละ 9.09 % 5.68 % 8.52 % 0.00 % 0.00 % 76.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 58
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 19 12 21 0 0 233
ร้อยละ 6.67 % 4.21 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 81.75 %

219 : 18 , 10 , 16 , 0 , 0 , 175...8.22 , 4.57 , 7.31 , 0.00 , 0.00 , 79.91 = 44 : 20.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25%

Powered By www.thaieducation.net