โรงเรียนบ้านนาแสง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 37
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 17 10 15 0 0 134
ร้อยละ 9.66 % 5.68 % 8.52 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 57
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 24 11 22 0 0 228
ร้อยละ 8.42 % 3.86 % 7.72 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

219 : 22 , 10 , 16 , 0 , 0 , 171...10.05 , 4.57 , 7.31 , 0.00 , 0.00 , 78.08 = 48 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net