โรงเรียนบ้านนาสิงห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 16 0 7 0 0 58
ร้อยละ 19.75 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 71.60 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 7 5 28 0 1 219
ร้อยละ 2.69 % 1.92 % 10.77 % 0.00 % 0.38 % 84.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 341 คน
จำนวน(คน) 23 5 35 0 1 277
ร้อยละ 6.74 % 1.47 % 10.26 % 0.00 % 0.29 % 81.23 %

341 : 23 , 5 , 35 , 0 , 1 , 277...6.74 , 1.47 , 10.26 , 0.00 , 0.29 , 81.23 = 64 : 18.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.77%

Powered By www.thaieducation.net