โรงเรียนบ้านนาสิงห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 12 4 0 0 0 63
ร้อยละ 15.19 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.75 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 6 16 23 0 0 218
ร้อยละ 2.28 % 6.08 % 8.75 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 18 20 23 0 0 281
ร้อยละ 5.26 % 5.85 % 6.73 % 0.00 % 0.00 % 82.16 %

342 : 18 , 20 , 23 , 0 , 0 , 281...5.26 , 5.85 , 6.73 , 0.00 , 0.00 , 82.16 = 61 : 17.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84%

Powered By www.thaieducation.net