โรงเรียนบ้านนาสิงห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 15 5 0 0 0 59
ร้อยละ 18.99 % 6.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.68 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 8 17 20 0 0 218
ร้อยละ 3.04 % 6.46 % 7.60 % 0.00 % 0.00 % 82.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 342 คน
จำนวน(คน) 23 22 20 0 0 277
ร้อยละ 6.73 % 6.43 % 5.85 % 0.00 % 0.00 % 80.99 %

342 : 23 , 22 , 20 , 0 , 0 , 277...6.73 , 6.43 , 5.85 , 0.00 , 0.00 , 80.99 = 65 : 19.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 342 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01%

Powered By www.thaieducation.net