โรงเรียนบ้านนาทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 5 3 0 2 3 29
ร้อยละ 11.90 % 7.14 % 0.00 % 4.76 % 7.14 % 69.05 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 20 15 15 35 30 72
ร้อยละ 10.70 % 8.02 % 8.02 % 18.72 % 16.04 % 38.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 6 0 9 0 7 58
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 8.75 % 72.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 31 18 24 37 40 159
ร้อยละ 10.03 % 5.83 % 7.77 % 11.97 % 12.94 % 51.46 %

229 : 25 , 18 , 15 , 37 , 33 , 101...10.92 , 7.86 , 6.55 , 16.16 , 14.41 , 44.10 = 128 : 55.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 48.54%

Powered By www.thaieducation.net