โรงเรียนบ้านนาทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 4 0 10 4 18
ร้อยละ 14.29 % 9.52 % 0.00 % 23.81 % 9.52 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 21 17 16 37 32 63
ร้อยละ 11.29 % 9.14 % 8.60 % 19.89 % 17.20 % 33.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 7 0 9 7 9 47
ร้อยละ 8.86 % 0.00 % 11.39 % 8.86 % 11.39 % 59.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 34 21 25 54 45 128
ร้อยละ 11.07 % 6.84 % 8.14 % 17.59 % 14.66 % 41.69 %

228 : 27 , 21 , 16 , 47 , 36 , 81...11.84 , 9.21 , 7.02 , 20.61 , 15.79 , 35.53 = 147 : 64.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 58.31%

Powered By www.thaieducation.net