โรงเรียนบ้านนาสะแบง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 9 17 0 0 41
ร้อยละ 1.47 % 13.24 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 60.29 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 20 0 20 2 0 193
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 8.51 % 0.85 % 0.00 % 82.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 21 9 37 2 0 234
ร้อยละ 6.93 % 2.97 % 12.21 % 0.66 % 0.00 % 77.23 %

303 : 21 , 9 , 37 , 2 , 0 , 234...6.93 , 2.97 , 12.21 , 0.66 , 0.00 , 77.23 = 69 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77%

Powered By www.thaieducation.net