โรงเรียนบ้านนาสะแบง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 10 18 1 0 38
ร้อยละ 1.47 % 14.71 % 26.47 % 1.47 % 0.00 % 55.88 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 20 0 20 2 0 193
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 8.51 % 0.85 % 0.00 % 82.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 21 10 38 3 0 231
ร้อยละ 6.93 % 3.30 % 12.54 % 0.99 % 0.00 % 76.24 %

303 : 21 , 10 , 38 , 3 , 0 , 231...6.93 , 3.30 , 12.54 , 0.99 , 0.00 , 76.24 = 72 : 23.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76%

Powered By www.thaieducation.net